Termeni și condiții

I. Domeniul de valabilitate

Termenii şi condiţiile de mai jos se aplică pentru contractele ȋncheiate ȋntre traducătoarea Ramona Worm, denumită ȋn cele ce urmează „traducătoarea“, şi mandanţii acesteia, atâta timp cât nu s-a stabilit in mod explicit altceva sau nu există alte prevederi legale obligatorii.

Condiţiile generale ale mandanţilor sunt obligatorii pentru traducătoare doar dacă au fost acceptate ȋn mod explicit de către aceasta. Este necesară ȋn orice caz emiterea comenzilor in formă scrisă şi ȋn caz de nevoie o anulare ȋn scris a comenzilor.

II. Oferta

Traducătoarea emite o ofertă valabilă abia după obţinerea ȋntregului text-sursă şi a tuturor instrucţiunilor formulate clar de către client. Devizele estimative nu sunt angajante. Ofertele angajante sunt valabile pe o perioadă de 30 de zile de la data emiterii ofertei.

III. Încheierea contractului

Contractul cu mandantul se realizează prin acceptarea de către acesta a unei oferte scrise ȋn baza unei calculaţii a preţului total transmise de către traducătoare mandantului, sau odată cu prima acţiune de ȋndeplinire a contractului ȋn baza unei oferte scrise emise de către traducătoare. Dacă clientul a făcut o comandă scrisă ȋn conformitate cu § 145 din Codul Civil, atunci traducătoarea poate să accepte această comandă ȋn termen de 2 săptămâni. Dacă nu s-a stipulat altceva, atunci orice calculaţie a preţului de traducere este lipsită de obligaţie şi se poate abate de la preţul final. Traducătoarea are dreptul să condiţioneze realizarea contractului de prezentarea unei procuri scrise sau de o plată ȋn avans, respectiv de o declaraţie de garantare din partea unei bănci germane care lucrează cu clienţi comerciali.

IV. Clauza de excepţie de proprietate şi dreptul de autor

Până la plata integrală a preţului traducerii, aceasta rămâne proprietatea traducătoarei. In concluzie, până la această dată mandantul nu are niciun drept de folosinţă asupra traducerii. Traducătoarea rămâne ȋn posesia drepturilor de autor.

V. Predarea

Predarea produsului finit se realizează pe riscul mandantului. Aceasta se va efectua ȋn mod obişnuit prin e-mail. Traducerile mai voluminoase se pot preda şi stocate pe un CD sau prin poştă (scrisoare recomandată). Traducătoarea nu răspunde de deteriorarea sau pierderea traducerii odată cu transmiterea acesteia prin poştă sau curier electronic. Cheltuielile de transport, taxele poştale sau alte cheltuieli suplimentare vor fi suportate de către client. Returnarea documentelor puse la dispoziţie se va efectua pe riscul şi cheltuiala mandantului.

În situaţia ȋn care un caz de forţă majoră mă ȋmpiedică să prestez serviciile la care m-am angajat, mandantul nu are niciun drept de anulare a contractului sau reducere a preţului.

Termenii de predare i se vor indica clientului cu bună credinţă. O predare se consideră efectuată dacă există dovada că traducerea i-a fost expediată clientului (protocol de expediere / chitanţă poştală / protocol de preluare de către curier). La cerere traducerea se poate preda ȋn forma unui CD, document imprimat sau pe alt suport de date.

VI. Achitarea

Facturile emise de către traducătoare se vor achita ȋn termen de 14 zile de la primire.

Dacă valoarea facturii depăşeşte 400 €, traducătoarea ȋşi rezervă dreptul de a solicita o plată ȋn avans ȋn valoare de până la 50% din valoarea facturii. Suma de plată este scadentă ȋn termenul menţionat pe factură – de regulă 14 zile.

În cazul unei comenzi mai voluminoase, traducătoarea poate solicita achitarea facturii ȋn mai multe etape. Plata se va realiza ȋn intervale stabilite, după primirea produsului parţial finit ȋn stadiul ȋn care se afla la acel moment.

Dacă nu s-a stabilit un preţ concret, atunci munca traducătoarei se va recompensa cu o sumă adecvată ȋn raport cu tipul şi gradul de dificultate al muncii prestate. Dacă există motive ȋntemeiate, traducătoarea ȋşi poate rezerva dreptul de a preda traducerea efectuată abia după ce i s-a achitat ȋntregul onorar.

VII. Confidenţialitatea

Traducătoarea se angajează să păstreze confidenţiale toate informaţiile la care are acces prin prisma activităţii desfăşurate la cererea mandantului. Consultarea unei terţe părţi este cu toate acestea permisă, atunci când se referă strict la terminologia de specialitate şi doar cu condiţia să nu se dezvăluie prin aceasta informaţii confidenţiale.

VIII. Remedierea

Traducătoarea ȋşi rezervă dreptul de a remedia eventualele erori. Mandantul are dreptul de a solicita remedierea gratuită a posibilelor greşeli conţinute ȋn traducere. Mandantul va trebui să indice eroarea cu exactitate atunci când face solicitarea de remediere. Reclamaţiile referitoare la prestaţia depusă se pot face ȋn termen de o lună de la data predării traducerii.

IX. Volumul comenzii și răspunderea

Traducerile se vor efectua cu multă grijă, conform principiilor de exercitare regulamentară a profesiei. Mandantul primeşte traducerea ȋn forma stabilită prin contract.

Traducătoarea poate fi trasă la răspundere ȋn cazurile de imprudenţă gravă sau premeditare. Răspunderea ȋn cazurile de imprudenţă uşoară va fi preluată doar ȋn cazul lezării unor obligaţii contractuale esenţiale. Răspunderea traducătoarei se limitează maxim la valoarea facturii.

X. Obligaţia de cooperare şi clarificare din partea mandantului

Mandantul este obligat să informeze traducătoarea asupra unei eventuale modalităţi speciale de realizare a traducerii (predarea pe un anumit suport de date, numărul de exemplare, imprimabilitatea, forma externă a traducerii, etc.).

Informaţiile şi documentele care ȋi sunt necesare traducătorului pentru a realiza traducerea i se vor pune la dispoziţie de către mandant ȋn timp util şi fără a-i fi solicitate expres (glosare ale mandantului, imagini, desene, prescurtări, traduceri deja existente, etc.)

Erorile care decurg din nerespectarea acestor obligaţii nu cad ȋn răspunderea traducătorului.

XI. Rezilierea contractului

Mandantul are dreptul de a rezilia contractul ȋnainte de finalizarea lucrării de traducere doar ȋn cazul unui motiv important. Rezilierea este valabilă doar dacă a fost adresată ȋn scris traducătoarei. În această situaţie traducătoarea are dreptul la un onorar care este ȋn raport cu preţul stabilit şi cu volumul de muncă realizat până la acel moment, precum şi la eventuale daune-interese pentru pierderea de profit, care se pot ridica până la suma totală a comenzii.

XII. Legea aplicabilă

În cazul fiecărui contract şi al drepturilor care decurg din acesta este aplicabilă doar legea germană. Tribunalul competent este cel de la sediul social al traducătoarei.

Valabilitatea acestor condiţii de contract nu va fi afectată de anularea sau lipsa de valabilitate a uneia sau mai multor prevederi ale acestuia.

În cazul unei discrepanţe dintre versiunea germană şi cea română a acestor termeni şi condiţii este valabilă versiunea ȋn limba germană.